Ders İçerikleriCourse contents

Doktora Ders İçerikleri

JFM 701       İleri Dengeleme Hesabı                                                           3-0-3

Matrisler, Çeşitli ters matris hesapları, Dengeleme türleri, Matrislerle dengeleme, Normal denklemeleri kurma, çözme, bilinmeyenlerin ve düzeltmeleri hesapları ve bunların matrislerle çözümü, Dengeleyici fonksiyonlar, Helmert Dönüşümü, Gruplara ayırarak dengeleme, Trilaterasyon ağlarının dengelenmesi, Poligon ağlarının dengelenmesi.

JFM 702       Jeodezik Ağların Sıklaştırılması                                            3-0-3

Giriş, İki ağın birlikte dengelenmesi yoluyla ağ sıklaştırması, Farklı ağırlıklı ağ dengelemesi yoluyla ağ sıklaştırması, Yaklaşık çözümleri düzelterek ağ sıklaştırması, Sıklaştırma ağlarının istatistik irdelemesi.

JFM 703       E-devlet ve e-mülkiyet kavramı                                             3-0-3

e-devlet kavramı, e- devletin içeriği, e-devlet uygulamalarının doğrudan ve dolaylı getirileri. E-devlet uygulamaları içerisinde e-mülkiyet alt portalı, e-mülkiyet uygulamalarının kapsamı ve Türkiye’de e-mülkiyet uygulamaları.

JFM 704       Kadastroda Yeni Yaklaşımlar                                               3-0-3

Kadastral sistemlerin temel kavramlarına farklı yaklaşımlar, Uluslararası uygulamalara yönelik örnekler, Yeni kavramlar ve araştırma alanları, Arazi yönetimine giriş, Arazi yönetiminin ilkeleri ve uygulama araçları.

 JFM 705       Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi                                              3-0-3

Taşınmaz Mal Olarak Toprağın Tanımı ve Önemi. Toprak, Su ve Hava İlişkileri. İnsan -Toprak İlişkileri ve Toprağın Kullanım Biçimleri. Geçmişten Günümüze Toprak Mülkiyeti ve İdaresi. İlkel Mülkiyet Anlayışı. Antik Uygarlıklarda, Orta Çağ Avrupa’sında, İslam’dan Önceki ve Sonraki Türk Devletlerinde, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Toprak Mülkiyeti ve İdaresi. Mülkiyet Bakımından Özel ve Tüzel Kişilere, Devlete ve Kamuya Ait Taşınmazlar. Kent Arazilerinin Mülkiyeti ve Bunlar Üzerinde Yapılan Faaliyetler. Kırsal Alan Arazileri Üzerinde Yapılan İşlemler. Kıyı Mevzuatı ve Uygulamaları, Taşınmaz Malların Değerlendirmesi ve Vergilendirmesi. Taşınmaz Mal Kamulaştırması ve Devletleştirme.

 JFM 706       Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi                                    3-0-3

Taşınmaz Mal Olarak Toprağın Tanımı ve Önemi. Karşılıklılık ilkesi. Avrupa birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi. Kısıtlamalar. Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi. Kentsel ve Tarımsal alanlar yönünden gözden geçirilmesi.

 JFM 707       Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar                       3-0-3

Konumsal Veri Altyapısı (KVA), Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Global Konumsal Veri Altyapıları, KVA Gerçekleştirim Mimarileri, Clearinghouse ve Konumsal Portal, Servis Yönelimli Mimari (SyM), Web Servisleri, Servis Yayımlama, Servis Bulma ve Servis Düzenleme, W3C, ISO ve OGC Standartları, Web Servisleri Ortamında Uygulama Geliştirme.

 JFM 708       Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş                     3-0-3

Yapay görüşün esasları, yapay görüş aletleri, yapay görüş yazılımları, Endüstri ve kalite kontrolünde yapay görüş teknikleri, Gerçek Zaman Fotogrametrisi, Yapay görüşün uygulama esasları, Görüntü eşleme esasları, Görüntü eşleme teknikleri, en küçük kareler ve çapraz korelasyon görüntü eşleme teknikleri.

 JFM 709       Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları                         3-0-3

Fotogrametrik nirenginin amaçları, Ön bilgiler ve kullanılan nokta türleri, Bağımsız modellerle fotogrametrik nirengi, Üç boyutlu blok dengelemesi, Konumsal ve yükseklik doğrulukları, Aletsel Bilgiler, Işın demetleri ile dengeleme, resim ve cisim noktaları arasındaki ilişki, Fotogrametrik nirengide kullanılan ek parametreler, Doğruluk dereceleri, fotogrametrik nirengi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları, Fotogrametrik nirengi için uydular ile konumlandırma, koordinat sistemleri Navstar GPS, GPS ve IMU desteği ile fotogrametrik nirengi, Kontrol noktasız ve az sayıda kontrol noktalı fotogrametrik nirengi, Fotogrametrik nirenginin doğruluk özellikleri ve geoidin etkisi, Otomatik fotogrametrik nirengi oluşturma, Fotogrametrik nirengide eğilimler, Anlamlılık testleri, Güvenirlik kontrolu, Fotogrametrik çalışmaların güvenirliği, Ölçme gruplarının varyans tahmini, Bir fotogrametrik nirengi yazılımının sunumu.

 JFM 710       Jeodezik Ağların Analizi                                                        3-0-3

Jeodezik ağların hesabı için kestirim yöntemleri, Gauss-Markoff Modelinin matematik esasları. Jeodezik ağlarda datum ve datum defekt problemi. Serbest ağ dengelemesi, datum transformasyonu. Kontrol ağlarının tasarım ilkeleri. Dengeleme hesabının model testleri; fonksiyonel model, stokastik model testleri, uyuşumsuz ölçüler testi. Deformasyonların saptanması için signifikans testleri. Deformasyon analizi için değişik yaklaşımlar. Deformasyon analizinde kinematik modeller.

 JFM 711       Deformasyon Ölçüleri ve Analizi                                          3-0-3

Deformasyon ölçüleri ve analizinin tarihçesi, deformasyon ağlarının tasarımı ve kurulması, deformasyon ölçüleri, deformasyon ağlarının dengelenmesi, deformasyon ölçülerinin analiz yöntemleri, Mierlo, Robust ve Cholesky faktörü metotları, deformasyonun grafik yorumlanması.

 JFM 712       Anlamsal Birlikte İşlerlik                                                       3-0-3

Anlamsal Web, Anlamsal Web Servisleri, Coğrafi Web Servisleri, Ontoloji Kavramı, Coğrafi Ontolojiler, Konumsal Web Servislerinde Ontoloji Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kullanımı, Semantik Web Servislerinin Gerçekleştirilmesinde Yaşanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

PhD Course Contents

 

Bu site Bilgisayar Müh. Bölümü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.